Regulamin sklepu

Regulamin dla sklepu internetowego VEST-POL

Sklep należy do VEST-POL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
Siedziba: ul. IX Poprzeczna 12; 05-080 Hornówek
tel. 0048 691 354 065, email: sklep@vest-pol.pl
NIP 118-219-94-49, REGON 384333623, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803399.

Adres zakładu produkcyjnego: ul. Sochaczewska 211; 05080 Kaputy

§1

 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Dostawca – oznacza profesjonalnego przewoźnika, kuriera lub Pocztę Polską S.A., którym Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru;
2. Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia;
3. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Sprzedawca – VEST-POL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: ul. IX Poprzeczna 12; 05-080 Hornówek, tel. 0048 731 757 737, email: sklep@vest-pol.pl; NIP 118-219-94-49, REGON 384333623, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803399.
5. Strona internetowa / Sklep – strona internetowa o adresie: www.vest-pol.pl;
6. Towar – oznacza produkt Sprzedawcy prezentowany na Stronie internetowej, na który Klient może złożyć Zamówienie;
7.Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.vest-pol.pl/regulamin

§2

Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów oraz jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, a wszystkie ceny Towarów podane na stronach Sklepu są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie możliwe jest jedynie przy okazji dokonywania Zamówienia i odbywa się poprzez zaznaczenie opcji „Stworzyć konto?”, której zaznaczenie spowoduje przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@vest-pol.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4

Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz wybierając sposób płatności za zamówienie,
 • do realizacji zamówień wybranych produktów wymagane jest podanie wagi produktu, bądź innych wytycznych, o czym Klient jest informowany w trakcie zamówienia,
 • zapoznać się z Regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptować treść tych dokumentów – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 • kliknąć w przycisk finalizujący zamówienie.

2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną pośrednika płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z opisaną powyżej procedurą, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
4. Umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem poddaje się prawu polskiemu, jednak jedynie w zakresie w jakim nie pozbawia ono Konsumentów ich praw, które wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa ich zwykłego pobytu.
5. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe.
6. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
7. Ceny Towarów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiany cen Towaru nie mogą dotyczyć Zamówień, które zostały już złożone.

§5

 Płatności

1. Cena wskazana przy każdym Towarze jest wiążąca zarówno dla Klienta jak i dla Sprzedawcy od chwili złożenia Zamówienia.
2. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
3. W przypadku dokonania wpłaty na rachunek bankowy przez Klienta będącego Konsumentem, faktura VAT wystawiana jest jedynie na jego życzenie, z zachowaniem terminów określonych w ustawie o podatku od towarów i usług.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a. przedpłata – przelew bankowy na konta bankowe Sprzedawcy:

– dla płatności w PLN nr 90 1140 2004 0000 3802 7924 2339 prowadzone w banku mBank S.A.;

– dla płatności w EURO PL 43 1140 2004 0000 3212 0971 9859 SWIFT BREXPLPWMBK;

b. przedpłata – przelew online, płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl)
c. przedpłata – przelew online za pomocą PayPal (dla płatności za pomocą PayPal doliczona będzie prowizja widoczna na stronie internetowej podczas wyboru sposobu płatności).

d. Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.  

 

§6

Dostawa

1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany jako „adres do wysyłki”, o ile adres do wysyłki został wypełniony podczas składania zamówienia na stronie sklepu internetowego.
2. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, powinien dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
3. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru. Formalności tych dokonuje i odbiera zapłatę pracownik Dostawcy.
4. Koszt dostarczenia wskazany jest na naszej stronie i można się z nim zapoznać tutaj https://www.vest-pol.pl/koszty-wysylki/

5. Zamówienia są realizowane w terminie odpowiednim dla wybranego Towaru, termin ten jest każdorazowo wskazany przy danym artykule znajdującym się na stronie internetowej. W przypadku zamówienia kilku artykułów, których terminy realizacji są różne, za termin realizacji przyjmuje się termin najdłuższy.
6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Klient wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zawarcia umowy.
7. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta albo do odbioru osobistego przez Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo do przygotowania do odbioru osobistego przez Klienta.
8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez Sprzedawcę skompletowania Zamówienia. Towar można odebrać w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru oraz dokonaniu płatności jedną z form opisanych w § 5.

§7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten biegnie od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.
2. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której Towarem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji (skonfigurowana według wybranych parametrów) Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. zakupu wyrobów z kategorii “szybka wysyłka – produkty gotowe”.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być zredagowane przy użyciu następującego wzorca Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Konsument może również posłużyć się wzorem określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia na adres VEST-POL Poland Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sochaczewska 211; 05-850 Kaputy lub e-mailem: sklep@vest-pol.pl, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktów sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Szczegółów dotyczących kwestii związanej z odpowiedzialnością za wady należy poszukiwać w przepisach dotyczących tych odpowiedzialności w danym państwie. W tym celu można skorzystać ze strony: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/germany/index_en.htm
4. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Reklamacje należy kierować:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sklep@vest-pol.pl,
• pisemnie na adres zakładu produkcyjnego Sprzedawcy: VEST-POL Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul Sochaczewska 211, 05-850 Kaputy.
6. Klient może skorzystać z gotowego wzorca do złożenia reklamacji, w postaci dokumentu Formularz reklamacyjny, jednak nie jest to obowiązkowe.
7. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia, za pomocą środka komunikacji przy użyciu którego reklamacja została złożona.

§9

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§10

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dostępne sposoby zależą od państwa, w którym Konsument posiada miejsce zwykłego pobytu. Informacji na ten temat Konsument może szukać na stronie właściwego dla siebie organu zajmującego się kwestiami związanymi z ochroną interesów konsumentów.
2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym ewentualne zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
3. Wszelkie spory związane ze Sklepem oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcą. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o prawo polskie, ale nie pozbawia to Konsumentów możliwości korzystania z uprawnień wynikających z przepisów obowiązujących w państwie ich zwykłego pobytu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 października 2019 roku. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium